03.10.2017 - Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 - RID 2017)

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 2915/Β’/2017 δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΩΞΦΗ465ΧΘΞ-ΞΙ8). Η εν λόγω απόφαση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: www.yme.gr→Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια → 01.12 Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) →12.01 Νομοθεσία - Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με Οδηγίες Ε.Ε.

Η InCert Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να ακυρώσει το πιστοποιητικό/ βεβαίωση/ έκθεση / φύλλο δοκιμών ADR, που θα παραχθεί ως αποτέλεσμα του ελέγχου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Σε ανυψωτικά μηχανήματα, στο διάστημα που μεσολαβεί έως τον επόμενο έλεγχο έχει γίνει συναρμολόγηση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή του ανυψωτικού μηχανήματος χωρίς την έγγραφη ειδοποίηση του πελάτη προς την InCert E.Π.Ε.

• Μη πληρωμής. Ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει όλα τα υπόλοιπα τιμολογίων που εκκρεμούν για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

• Ο πελάτης χρησιμοποιήσει / ανατυπώσει το λογότυπο ή και το πιστοποιητικό/ βεβαίωση/ έκθεση / φύλλο δοκιμών ADR, που θα παραχθεί ως αποτέλεσμα του ελέγχου σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την έγγραφη δήλωση έγκρισης χρησιμοποίησης τους από την InCert Ε.Π.Ε.

Η InCert Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να ενημερώσει γραπτώς όλους τους εμπλεκόμενους με την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού / βεβαίωσης / έκθεσης / φύλλου δοκιμών ADR, όπως μεταξύ άλλων το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αρμόδιο ΚΤΕΟ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Για οποιοδήποτε παράπονο ή ένσταση υπάρχει για οποιαδήποτε ανάκληση ή ακύρωση πιστοποιητικού / βεβαίωσης / έκθεσης / φύλλου δοκιμών ADR από την InCert Ε.Π.Ε., παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία εξέτασης και επίλυσης αυτού.

Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, για τα μηχανήματα έργου τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων, σύμφωνα με την 1032/166/05.03.2013 (Β' 519) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης), όπως ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα, όπως τύπου CLARK, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης. Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο ΦΕΚ 225/Α/08.10.2014, (σελ. 7, Άρθρο 16, παρ. 2), για να διαβάσετε την συγκεκριμένη απόφαση. 

(Τελευταία ενημέρωση: 08.10.2014)

03.03.2019 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών), Αρ. Πρωτ.: 87281 - 03.09.2019, ως κοινοποιημένου / αναγνωρισμένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (αναλυτικότερα στην ενότητα Διαπιστεύσεις).

01.08.2019 - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17020:2012
Ανανέωση της διαπίστευσης του φορέα μας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. με Αριθμό Πιστοποιητικού 765-4 (αναλυτικότερα τα επιμέρους επίσημα πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) στην ενότητα Διαπιστεύσεις).

01.07.2018 - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας λειτουργεί από 01.07.2018 νέο γραφείο στο κτήριο της Office+ Executive, 3ος Όροφος, Γραφείο Νο. 18, στην δ/νση: Λ. Βουλιαγμένης 47, 166 77, Ελληνικό Αττικής, Τηλ.:210-9858948.

13.08.2015 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών & Ελέγχου, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας) , ως εγκεκριμένος/κοινοποιημένος Φορέας. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. Φ.23/ΔΠΠ 2521 (ΑΔΑ: ΩΩ20465ΦΘΗ-Τ421).

07.08.2015 - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17020:2012
Έγκριση - Ανανέωση της διαπίστευσης του φορέα μας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. με Αριθμό Πιστοποιητικού 765-3 (αναλυτικότερα τα επιμέρους πεδία διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) στην ενότητα Διαπιστεύσεις).

16.12.2014 - ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ
Επέκταση - έγκριση δραστηριοποίησης του φορέα μας για Περιοδικούς Ελέγχους επαναπληρούμενων Απλών Δοχείων Πίεσης όγκου μεγαλύτερου ή ίσου από 450 lt, Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Φ.23/72847/290 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο: ΑΔΑ: ΩΨΡΒΦ-3Υ9(σελίδα 3, παράγραφος 2.2), για να διαβάσετε την απόφαση.
 

• Ισολογισμός InCert Ε.Π.Ε. - 31.12.2017


 • Αποτελέσματα χρήσης 2016 - Ισολογισμός InCert Ε.Π.Ε. - 31.12.2016


 • Αποτελέσματα χρήσης 2015 - Ισολογισμός InCert Ε.Π.Ε. - 31.12.2015


Ισολογισμός InCert Ε.Π.Ε. - 31.12.2014    


• Ισολογισμός InCert Ε.Π.Ε. - 31.12.2013


• Ισολογισμός InCert Ε.Π.Ε. - 31.12.2012    


• Ανακοίνωση Διοργάνωσης σεμιναρίου επιμόρφωσης πραγματογνωμόνων ADR (13.05.2013) 


 

Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης μικτού βάρους μέχρι 8 τόνων. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ΑΔΑ: ΒΛΛΡ1-Γ50 για να διαβάσετε την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

(Τελευταία ενημέρωση: 08.10.2013)

Αθήνα
 Αλεξάνδρου Ασημακοπούλου 21
     173 42, Άγιος Δημήτριος
 210-9858948
 210-9855832
 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εργαστήριο ADR
 Μαρκόνι 26
     104 47 - Βοτανικός Αττικής
 210-9858948
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίπολη
 Γερμανού Δημάκου 11
     221 32 - Τρίπολη
 2710-235644
 2710-234376
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα
 Ποτίδαιας 40
     263 32 - Πάτρα
 2610-333410
 2610-333810
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λαμία
 Αιγίνης 1Α
     351 31 - Λαμία
 6974499214
dkoutridis@incert.com.gr

Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το incert.com.gr αποδέχεστε τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information